Regulamin

DANE DO PRZELEWU:

GLO-STORY POLSKA Sp z o.o.
ul. ALEJA KRAKOWSKA, nr 163-165, lok. BUDYNEK 1,
05-552 ŁAZY,

KONTO:

Bank Zachodni WBK S.A. Nr konta: 07 1090 2590 0000 0001 3703 5651 (PLN)

Bank Zachodni WBK S.A. Nr konta: 55 1090 2590 0000 0001 3703 5660 (EUR)


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.glo-story.pl

§1

Określenie Sprzedawcy

 

1. Właścicielem Sklepu jest:


GLO-STORY POLSKA Sp z o.o.
ul. ALEJA KRAKOWSKA, nr 163-165, lok. BUDYNEK 1,
05-552 ŁAZY,

NIP: 5213803725

Tel. +48 22 708 88 06

E-mail: infor@glostory.pl

Adres korespondencyjny:

Glo-Story

Aleja Krakowska 163-165, lok. BUDYNEK 1

05- 552 Łazy

 

§2

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż hurtową za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

2. Sklep nie prowadzi sprzedaży detalicznej, ani sprzedaży skierowanej do Konsumentów czyli do osób fizycznych dokonujących ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (Kodeks cywilny Art. 22)

3. Przedsiębiorca [dalej Przedsiębiorca] jest to osoba/podmiot/organizacja dokonująca ze Sklepem czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą oraz zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Przedsiębiorcą.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto. ( w przypadku klientów zagranicznych VAT EU - 0 % )

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary wyświetlone na stronach Sklepu, z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą fizyczną. Przedmioty te można nabyć w niższej cenie.

§3

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk),

  • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

 

 • telefonicznie pod nr telefonu podane na stronie internetowej Sklepu.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Przedsiębiorcę danych pozwalających na weryfikację Przedsiębiorcy i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej przedmiot zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Sklep nie realizuje zamówień detalicznych, ani złożonych Konsumentów czyli przez osoby fizyczne dokonujące ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (Kodeks cywilny Art. 22)

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przedsiębiorca składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

6. Przedsiębiorca składając zamówienie składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.

7. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia:

 • Po złożeniu zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej ogólną informację podsumowującą zamówienie.

 • Po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Przedsiębiorcę zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

8. Weryfikacja złożonego zamówienia odbywa się w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania przez Przedsiębiorcę ogólnego potwierdzenia zamówienia.

9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Przedsiębiorcy jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Przedsiębiorcy lub pisemnie na wskazany przez Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia adres.

10. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Przedsiębiorcy zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.

11. Sklep odpowiada przed Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy (w przypadku towarów nowych), lub przez okres 12 miesięcy (w przypadku wszystkich towarów używanych). Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.

§4

Płatności

 

1. Przedsiębiorca ma do wyboru formy płatności:

 • płatność przelewem (przedpłata),

 • płatność gotówką podczas odbioru osobistego (gotówka).

 • Pobranie ( przy odbiorze prszesyłki)

2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. W przypadku wyboru płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep. W przeciwnym wypadku Sklep anuluje zamówienie.

§5

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich lub udostępnia do odbioru osobistego pod adresem:

GLo-Story

Aleja Krakowska 163-165, lok. BUDYNEK 1

05- 552 Łazy§6

Reklamacje

 

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Przedsiębiorca powinien zgłosić fakt niezgodności towaru telefonicznie, po uzgodnieniu z pracownikiem GLO-STORY może zamówić kuriera w celu  odesłania do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.  Koszty wysyłki pokrywa Przedsiębiorca. Adres, pod który Przedsiębiorca winien odesłać towar:

GLO-STORY

Aleja Krakowska 163-165, lok. BUDYNEK 1

05- 552 Łazy

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Przedsiębiorcy w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Przedsiębiorcy nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Przedsiębiorcy poniesione koszta wysyłki towaru.

5. Każdy Przedsiębiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Przedsiębiorcy z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

6. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

7. Sklep odpowiada przed Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy (w przypadku towarów nowych), lub przez okres 12 miesięcy (w przypadku wszystkich towarów używanych).

8. Przedsiębiorca w momencie wystąpienia wady może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):

 • wymiany towaru na nowy;

 • naprawy towaru;

 • obniżenia ceny;

 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Sklep ustosunkuje się do żądań Przedsiębiorcy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądania Przedsiębiorcy biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

 • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

 • charakter wady – istotna czy nieistotna;

 • to, czy towar był wcześniej reklamowany.

9. Sklep może odmówić żądania Przedsiębiorcy dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.). Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.


§7

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.

Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.


§9

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Przedsiębiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

3. Przedsiębiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.§10

Środki techniczne

1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu, składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) włączona obsługa skryptów Java;

d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).§11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Przedsiębiorcy na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Przedsiębiorca zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Załącznik nr 1 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Glo-Story

Aleja Krakowska 163

05- 552 Łazy

infor@glostory.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach:

 1. 1. _________________________________________________

Data wykrycia wady: _______________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________

Imię i Nazwisko Osoby Kontaktowej:_____________________________________________________

Adres:_______________________________________________________________

Żądania Przedsiębiorct: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy – (o ile wada jest istotna)*.

*niepotrzebne skreślić

Informacje dodatkowe:_________________________________________________

 

Podpis Konsumenta**:_____________________________________________________________

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 

Data: __________________________________________________ 


Przywróć do ustawień początkowych